Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikers ervaring te verbeteren.

Terms & Conditions

Privacyverklaring
 
ORGANIQUE COSMETICS  heeft een Privacy beleid ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. ORGANIQUE  COSMETICS vraagt  u vriendelijk om de privacyverklaring op de website te lezen als u een bezoek aan onze webshop brengt.
 
Over ORGANIQUE COSMETICS
ORGANIQUE COSMETICS is importeur en distributeur van Biologische lijn ORGANIQUE COSMETICS voor de Benelux. ORGANIQUE COSMETICS  is gehuisvest in Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24267285. Het BTW nummer: is NL 1337.65.088 B01 en het  ING Bank rekeningnummer is NL86INGB 0006608925
         
Algemene voorwaarden
 
Toepasselijkheid
 
Lees alle algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door het gebruik van onze website  geeft  u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Zonder uw akkoord komt er dus geen koopovereenkomst tot stand.
De voorwaarden zijn van toepassing op de koop en levering van de producten op de website van www.Organiquecosmetics.nl, aanbiedingen en alle andere door ons aangegane overeenkomsten.
Koper is degene met wie Organique  een koopovereenkomst heeft gesloten en die de opdracht gaf voor de koop en aan wie ORGANIQUE  levert. Er kan niet worden afgeweken van de algemene voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Indien de koper ook algemene voorwaarden hanteert dan gaan de voorwaarden van ORGANIQUE voor, tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
We kunnen deze  algemene voorwaarden op elk moment herzien. U wordt geacht deze voorwaarden van tijd tot tijd te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 
Account
 
Als u zich heeft aangemeld op onze site, krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. U staat er garant voor dat de informatie die u ons vertrekt bij registratie en aanmaken van een account juist, volledig is en actueel is. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. ( zie ons privacy-beleid ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.) U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via u account en voor het geheim houden ervan.
 
Als u vermoed of reden heeft om te geloven dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord bij derden bekend is/zijn geworden of dreigt te worden gebruikt op een manier die ongeoorloofde/ongeautoriseerd is , neem dan direct contact met ons opInfo@Organiquecosmetics.nl o+3170 3099000.
In het geval u uw wachtwoord bent vergeten, dan stelt Organique cosmetics  het op uw verzoek opnieuw in en wordt het nieuwe wachtwoord verstuurd naar  het bij de registratie opgegeven emailadres. Uw account kunt u ten alle tijden annuleren door contact op te nemen met Organique cosmetics 
 
Toegang tot de www.Organiquecosmetics.nl website
 
De toegang tot de website www.Organiquecosmetics.nl  is toegestaan op tijdelijke, herroepbare en niet exclusieve basis. Het gebruik van de www.Organiquecosmetics.nl website dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik: het gebruik staat niet open voor adverteren of aanbieden van producten en diensten voor commerciële doeleinden, of voor het plaatsen van enquêtes, kettingbrieven etc.
 
Het staat iedereen vrij om een bijdrage op de website te plaatsen in de vorm van bijvoorbeeld een productreview. Organique cosmetics is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van door derden geplaatste bijdragen.
 
Organique cosmetics  heeft het recht om bijdragen of postings op de www.Organiquecosmetics .nl website te verwijderen indien de inhoud naar de mening van Organique cosmetics  onjuist, beledigend, misleidend, obsceen, onfatsoenlijk, misleidend, onjuist, homofoob, gewelddadig, bedreigend, racistisch of aanstootgevend is  of de wettelijke rechten( o.a. auteursrechten, databankrechten of handelsmerk) van anderen aantast. Het gebruik omvat tevens niet het opzettelijk toebrengen van schade aan software en/of  IT-systemen van de www.organiquecosmetics.nl website door bijvoorbeeld spam, meta tags software robots, spiders, crawlers.
 
U mag linken naar de website www.Organiquecosmetics.nl homepage, mits met voorafgaande kennisgeving. De koppelende website mag geen ongepaste, beledigende of illegale inhoud bevatten of enige andere inhoud waardoor de reputatie van Organique cosmetics geschaad wordt.
 
Links op onze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Organique cosmetics  heeft geen invloed op de inhoud van deze websites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
 
Bestellen
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u een aankoop doet onze site. Door het plaatsten van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. U kunt geen bestelling doen als u de algemene voorwaarden niet accepteert.  
 
U kunt via de website www.Organiquecosmetics.nl een bestelling doen, maar u kunt ook bestellen door te bellen naar 070 3099000.
 
U kunt alleen op rechtmatige wijze een koopovereenkomst sluiten als u juridisch in staat bent tot het aangaan van bindende contracten, ten minste 18 jaar oud bent, tenzij een ouder of voogd u begeleidt bij het plaatsen van uw bestelling en in het bezit bent van een geldig betaalmiddel.
 
Na het plaatsen van uw bestelling via de website www.Organiquecosmetics .nl ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Vervolgens stuurt Organique cosmetics u een mail met een bevestiging dat de bestelling is verzonden.
 
Er komt alleen een overeenkomst tot stand als we u volledige betaling hebben ontvangen. Hetzelfde geldt als het bestelde product(en) niet beschikbaar is uit voorraad en/of leveranciers of wanneer er in de prijsstelling of productomschrijving een fout is opgetreden.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Als we een bestelling moeten annuleren, dan zijn de kosten voor ons en wordt het reeds betaalde overeenkomstig ons beleid ten aanzien van  terugbetaling, terugbetaald.
Wij streven ernaar om uw bestelling uit te voeren binnen de opgegeven leverdatum in de bevestigingsmail, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.
 
Prijzen
 
Alle prijzen van de producten op de website van www.organiquecosmetics.nl zijn incl. BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen -  exclusief verzendkosten en overige kosten.
De prijzen op de website kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
Het kan eens voorkomen dat een product verkeerd is geprijsd. Wij zijn niet verplicht om producten te leveren waarvan de prijsstelling duidelijk en onmiskenbaar fout is en als zo danig redelijkerwijs door u herkend kon worden.
 
Betalingen
 
Betaling  van de producten geschiedt met een creditcard of pinpas, PayPal. Alle betaalpassen en creditkaard houders zijn onderworpen aan controles en validatie. Indien de desbetreffende instelling betaling weigert aan  Villa Blanche, dan is Villa Blanche niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.
Betalingen geschieden in Euro, tenzij anders is overeengekomen, door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen met de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50, - alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 
Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 
Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 
Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
 
Aflevering- en leveringstermijnen
 
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.
Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, maar zijn voor rekening van de koper.
 
Tenzij de koper zelf voor expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.
Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 
De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op - naar onze keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 
Eigendomsoverdracht
 
De eigendom van de producten gaat pas over zodra Organique cometics de volledige betaling met betrekking tot de producten en leveringskosten hebben ontvangen.
Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
Vanaf het moment van levering zijn de producten voor uw risico.Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 
Het recht van reclame en retourbeleid
 
De door ons geleverde producten kunnen van de omschrijving op de website afwijken voor zover het gaat om kleine kleur, hoeveelheid en maatverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
U krijgt u geld terug als u de bestelling hebt geannuleerd en het product/de producten binnen 8 dagen hebt geretourneerd.
U kunt een koopovereenkomst binnen acht werkdagen annuleren, beginnend op de dag na ontvangst van de producten. In dit geval ontvangt u een volledige terugbetaling van de betaalde prijs voor de producten in overeenstemming met ons retourbeleid.
Om een koopovereenkomst te annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen. U moet ook de product(en) onmiddellijk retourneren per aangetekend schrijven met een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en met bewijs van aankoop, in dezelfde staat als waarin u ze hebt ontvangen, en op eigen kosten en risico. Let op: wij zijn niet verplicht om uw portokosten te vergoeden voor de terugkeer van producten wanneer u een bestelling heeft geannuleerd.
Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op dezelfde wijze als gebreken die uiterlijk wel waarneembaar zijn.
De vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als de gebreken niet binnen de hierboven gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; als de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten of als de koper het gebruik van de producten voortzet.
U draagt de zorg voor de producten. U bent verantwoordelijk voor enig verlies die Organique cosmetics leidt als u geen redelijke zorg betracht ten aanzien van de producten die u in het bezit heeft en de producten niet op de juiste wijze hebt opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, onderhouden of heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien. Geopende producten, producten waarvan de (gesealde)verpakking is geopend en beschadigde producten worden niet meer teruggenomen.
Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 
Aansprakelijkheid
 
De informatie op de website is geen substituut voor professionele medische advies .Organique  cosmetics  is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor commentaren en andere  bijdragen, die door derden op de website zijn geplaatst.
Organique cosmetics  doet haar best om er voor te zorgen dat de informatie op onze site correct en accuraat is. Ondanks haar inspanningen kan de website fouten bevatten. Organique cosmetics  aanvaard geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van onjuiste informatie. Als u informatie op de www.organiquecosmetics.nl website tegenkomt, waarvan u vermoed dat deze onjuist is dan kunt u contact opnemen met info@organiquecosmetics.nl
Wij streven ernaar om onze site actueel te houden. Het kan gebeuren dat er wegens werkzaamheden tijdelijk of voor een bepaalde periode geen toegang is tot de website.
Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze website tijdelijk of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 
Intellectuele eigendom